خدمات

انجام خدمات ترمیم مو از قبیل:

تریم مو به شیوه نقطه ای

ترمیم مو به شیوه چسبی

ترمیم مو به شیوه بافت دور تا دور سر

تعمیرات پروتز مو

آموزش تعمیرات پروتز مو 

آموزش ساخت پروتز