درباره ما

ترمیم مو نقطه ای برای اولین بار در ایران این شیوه انحصاری ترمیم مو الماس طلایی و در این شیوه عیبهای شیوه چسبی و بافت دور تا دور برطرف شده  و دیگر نیاز به تراشیدن مو نیس برای دوستانی که 30 تا 40 در صد موهاشون و از دست دادن هم کاربرد داره  به دو شیوه مو روی مو و پروتز روی مو انجام میش